Polityka prywatności

§ 1

[informacje ogólne]

1. Strona internetowa www.marcusacademy.pl (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez ONE House sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, gdpr@one-house.pl. (dalej: „Administrator”).
2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.

§ 2

[dane osobowe]

[administrator]

1. Administratorem danych osobowych jest ONE House sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, gdpr@one-house.pl.

[cele przetwarzania]

• Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
• rozpatrzenie zgłoszenia Użytkownika, jeśli ten wypełnił formularz zgłoszeniowy w procesie naboru osób zainteresowanych współpracą z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia zgłoszenia;
• prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w szczególności wysyłania newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; interesem takim jest rozwój działalności Administratora;
• skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość lub wypełnił formularz kontaktowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest skontaktowanie się z Użytkownikiem;
• statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.

[odbiorcy danych]

• Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług informatycznych (np. dostawcy narzędzi do wysyłki maili, hostingodawcy).
• Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, podmioty świadczące usługi marketingowe, doradcy prawni. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).

[przekazywanie danych poza EOG]

• Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem udostępniania danych Google Ireland Limited, które przetwarza dane w imieniu Administratora w związku z korzystaniem przez Administratora z usługi Google Analytics oraz Facebook Ireland Limited, który przetwarza dane w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Facebook Pixel.
• Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania z tych usług odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych.

[czas przetwarzania]

• Dane osobowe przetwarzane w celu:
• rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownika w procesie naboru osób zainteresowanych współpracą z Administratorem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika;
• prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
• skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
• statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

[prawa Użytkowników]

• Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przeniesienia danych osobowych;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.
• Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

[dobrowolne podanie danych]

1. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Jeśli Użytkownik ich nie poda nie będzie jednak możliwe dokonanie zgłoszenia chęci współpracy z Administratorem, skontaktowanie się z nim, przesyłanie mu ofert.

[zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

1. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

§ 3

[pliki cookies]

1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
• dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;
• tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.
8. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
9. Zablokowanie ciasteczek lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.
10. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
11. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
12. przeglądarka Firefox;
13. przeglądarka Chrome;
14. przeglądarka Microsoft Edge;
15. przeglądarka Opera;
16. przeglądarka Safari.

§ 4

[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]

1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

[Google Analytics]

• Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.
• Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania z tej usługi odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych.
• Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[Facebook Pixel]

• Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, dostarczanego przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii.
• Facebook Pixel jest narzędziem umożliwiającym prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika w serwisie facebook.com oraz pomagającym mierzyć skuteczność reklam.
• Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez Facebook, Inc. znajduje się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.